จังหวัดเชียงใหม่ มีผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพื้นที่ภาคเหนือ อยู่ในเกณฑ์ดีเด่น

  
     จังหวัดเชียงใหม่ มีผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพื้นที่ภาคเหนือ อยู่ในเกณฑ์ดีเด่น ขณะที่ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสูงกว่าทุกนโยบายของรัฐบาล
ที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพื้นที่ภาคเหนือ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลปรากฏว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสูงกว่าทุกนโยบายของรัฐบาล เป็นผลมาจากความร่วมมือลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในทุกภาคส่วน และในระยะ 1 เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ 2555 รัฐบาลเน้นย้ำให้ดำเนินมาตรการสำกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน การส่งสารตั้งต้นผลิตยาเสพติด ป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติด ปราบปรามลดความเดือดร้อนของประชาชน และบำบัดฟื้นฟู อย่างครบวงจร
ผลการดำเนินงานของจังหวัดเชียงใหม่และสถานการณ์สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ มีการดำเนินงานสูงสุดในการค้นหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ผู้ค้า ให้ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษา และจับกุมผู้ค้ายาเสพติด การยึดทรัพย์สินผู้ค้ายาเสพติด ประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันการศึกษา ในพื้นที่ภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ พบการแพร่ระบาดของยาเสพติดร้อยละ 59.3 ระดับความรุนแรงของการแพร่ระบาด อยู่ในระดับค่อนข้างรุนแรงถึงรุนแรงที่สุด ร้อยละ 18.3 ในส่วนของการจัดอันดับ ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับจังหวัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2555 พบว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีผลการดำเนินงานอยู่ในกลุ่มจังหวัดเกณฑ์ดีเด่น รวม 66 จังหวัด มีคะแนนรวม 76.71
 
29 สิงหาคม 2555 , 18:48 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่