สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดบริการด้านสาธารณสุขรูปแบบใหม่ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 1 ตำบล 1 โรงพยาบาล

  
     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดบริการด้านสาธารณสุขรูปแบบใหม่ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 1 ตำบล 1 โรงพยาบาล เพื่อให้มีเจ้าภาพหลักในการดูแลสุขภาพประชาชนทั้งตำบล
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จะจัดรูปแบบการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่รูปแบบใหม่ แทนรูปแบบเดิม คือ รูปแบบเดิม ประชาชน 1 คน สามารถเลือกโรงพยาบาลประจำตัวของตนได้ 1 แห่ง รูปแบบใหม่ ประชาชนทุกคน ในพื้นที่ 1 ตำบล จะต้องตกลงร่วมกันหรือใช้เสียงข้างมาก เลือกโรงพยาบาลประจำของประชาชนทั้งตำบลได้เพียง 1 แห่ง เนื่องจากเดิมในพื้นที่ 1 ตำบล มีโรงพยาบาลหลายแห่งที่ประชาชนเลือกเป็นหน่วยบริการประจำ ขาดเจ้าภาพหลักในการดูแลสุขภาพประชาชนทั้งตำบล ทำให้ประชาชนได้รับบริการในด้านสร้างเสริมสุขภาพ การฟื้นฟู การป้องกันโรคไม่ทั่วถึง ซึ่งการบริการด้านสร้างเสริมสุขภาพ การฟื้นฟู การป้องกันโรคมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้ประชาชนเจ็บป่วยน้อยลงในโรคที่ป้องกันได้ หรือสามารถตรวจพบโรคที่เป็นอันตรายร้ายแรง ในระยะเริ่มแรกที่สามารถรักษาให้หายได้ สำหรับวัน เวลา ในการประชุมชี้แจงและเลือกโรงพยาบาล 1 ตำบล 1 โรงพยาบาล จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2555 เป็นต้นไป ตลอดทั้งเดือน ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5321 1048 – 50 ต่อ 109
 
31 สิงหาคม 2555 , 13:49 น. , อ่าน 1357  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่