อปม. เป็นเครือข่ายสื่อบุคคลของกรมประชาสัมพันธ์ที่จะเข้าถึงชุมชนมากที่สุด ฝากดูแลปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและครอบครัวด้วย

  
     รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ระบุ อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านเป็นเครือข่ายสื่อบุคคลของกรมประชาสัมพันธ์ที่จะเข้าถึงชุมชนมากที่สุด ฝากดูแลปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและครอบครัวด้วย
นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์บรรยายพิเศษเรื่องบทบาทสื่อท้องถิ่นกับสิทธิสตรีและสถาบันครอบครัว ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ให้แก่อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน และสื่อท้องถิ่นรับฟัง โดยกล่าวว่า ขอให้ตระหนักว่าสังคมปัจจุบัน สตรีไม่ใช่ช้างเท้าหลังอีกต่อไป และจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศชาติและสังคมให้เจริญก้าวหน้าเทียบเท่ากับผู้ชาย ทั้งนี้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ฉบับที่ 10 เน้นความเสมอภาคหญิง-ชาย ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้สตรีได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ โดยให้ทุกภาคส่วนสอดส่องไม่ให้มีการกระทำรุนแรงต่อสตรี ขณะเดียวกันรัฐบาลได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนแบบดอกเบี้ยต่ำหรือปลอดดอกเบี้ย เพื่อพัฒนาอาชีพ เสริมสร้างรายได้ สร้างสวัสดิภาพและสวัสดิการแก่สตรี พัฒนาศักยภาพให้องค์กรสตรีตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงประเทศ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา กับภาครัฐ เอกชน
กรมประชาสัมพันธ์ให้ความสำคัญกับอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านอย่างมาก เพื่อร่วมเป็นพลังเครือข่ายเป็นสื่อบุคคลประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐสู่ประชาชนเพื่อความเข้าใจอันดีและสะท้อนปัญหาความต้องการของประชาชนสู่ภาครัฐเพื่อแก้ไขอย่างตรงจุด เข้าถึงชุมชน ขณะเดียวกันขอความร่วมมือร่วมสอดส่องปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและครอบครัวด้วย
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวด้วยว่า สื่อมวลชนและอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน โดยเฉพาะปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและครอบครัว โดยเฉพาะประเด็นข้อกฎหมาย เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องแก่สาธารณะชน
 
31 สิงหาคม 2555 , 15:47 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่