กรมประชาสัมพันธ์กำหนดแนวทางการนำเสนอข่าวความขัดแย้งระหว่างฝ่ายที่สนับสนุนและไม่สนับสนุนผู้นำรัฐบาล

  
    นายเผชิญ ขำโพธิ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มีหนังสือด่วนมาก ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2549 ถึงผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักข่าว ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1-8 และประชาสัมพันธ์จังหวัดทั้ง 75 จังหวัดความว่า
ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างฝ่ายที่สนับสนุนและไม่สนับสนุนผู้นำรัฐบาล โดยมีการนำเสนอข่าวดังกล่าวทางสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์อย่างต่อเนื่องนั้น ในส่วนการดำเนินงานสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ ขอให้ยึดแนวทางการนำเสนอข่าวและรายการตามแนวทางที่กำหนดคือ
ให้งดการนำเสนอข่าวและรายการในเชิงรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาหรือภาพ โดยเฉพาะภาพคนสวมเสื้อเหลืองปะทะกันเอง
การนำเสนอข่าวให้คำนึงถึงการสร้างความปรองดองของบุคคลในชาติเป็นสำคัญ หลีกเลี่ยงการนำเสนอข่าวที่จะสร้างความแตกแยกและการเผชิญหน้ากัน
ข่าวที่นำเสนอขอให้มาจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ และเป็นแหล่งข่าวที่รู้ข้อเท็จจริง และใช้ภาษาที่ถูกต้อง งดการวิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอให้สื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ งดการให้ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นออกอากาศ เกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้งในรายการต่าง ๆ
 
, อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม