จังหวัดเชียงใหม่เร่งพัฒนาผู้ประกอบการสินค้า OTOP กว่า 700 ราย เพื่อยกมาตรฐานยกระดับดาว นำสู่การคัดสรรระดับประเทศ

  
     นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อยกระดับดาว Smart OTOP to Star) ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จากทุกอำเภอ กิ่งอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 900 คน เข้าร่วมรับฟังเพื่อส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องที่ทำให้การพัฒนาตนเองของผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการยกระดับดาว เป็นการเสนอแนะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่นำไปสู่การคัดสรรระดับประเทศ และทราบแนวทางการดำเนินการคัดสรร การแสดงและจำหน่ายสินค้าในงาน OTOP เฉลิมพระเกียรติ OTOP เชียงใหม่น้อมใจทั่วหล้า โครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนในชนบทได้มีการสร้างงาน สร้างรายได้ โดยกระบวนการส่งเสริมตั้งแต่การผลิต การพัฒนามาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ การตลาด แหล่งเงินทุนดำเนินการและการบริหารจัดการ ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการคัดสรรและพัฒนาสินค้าโอทอป หลายครั้ง ทั้ง ๆ ที่ก่อนหน้านี้ไม่มีการรวมกลุ่ม หรือกระจายรายได้ มีเพียงผู้ประกอบการบางรายที่ได้ดำเนินการอยู่แล้ว แต่หลังจากที่รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาสินค้าโอทอป เป็นการให้โอกาสประชาชนได้แก้ไขปัญหาความยากจน ความเดือดร้อน เป็นการให้หลักประกัน สร้างอุตสาหกรรมในครอบครัว สร้างงาน สร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้ประชาชนในชนบท ปี 2549 มีผู้ประกอบการ OTOP ในเชียงใหม่ 1,302 ราย สมัครเข้าประกวด 800 ราย ผ่านการคัดสรร 742 ราย มีการอบรมให้ความรู้ คำปรึกษาแนะนำเพื่อยกระดับขีดความสามารถและทักษะของผู้ประกอบการ OTOP ไปแล้วเมื่อเดือนมิถุนายน 2549
 
, อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่