ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ขอให้ข้าราชการวางตัวเป็นกลาง ไม่กระทำการอันให้คุณให้โทษต่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเพราะขณะนี้พระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งมีผลบังคับใช้แล้ว

  
     นายฐิติพล ทศรส ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า ขณะนี้พระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งมีผลบังคับใช้ กกต.จังหวัดเชียงใหม่จึงได้เตรียมความพร้อมเลือกตั้งเท่าที่จะทำได้ โดยเบื้องต้นได้ประสานการกีฬาแห่งประเทศไทยขอใช้สถานที่สำหรับรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต และประสานขอองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อขอใช้สถานที่สำหรับการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า เร็ว ๆ นี้จะมีการประชุมความพร้อมการเลือกตั้ง ทั้งนี้ได้ฝากไปยังเจ้าหน้าที่ของรัฐให้วางตัวเป็นกลาง ห้ามมิให้กระทำการใด ๆ อันเป็นการให้คุณให้โทษแก่ผู้สมัคร โดยบุคคลที่เสี่ยงต่อการถูกร้องเรียนคือกลุ่มกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย และข้าราชการในท้องถิ่น ด้านนายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าขอให้ข้าราชการวางตนเป็นกลางและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด อีกทั้งให้ฝ่ายปกครองช่วยกำกับ ติดตาม หากพบการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งให้รายงานทันที ซึ่งหากพบเป็นข้าราชการในสังกัดจะมีโทษทั้งทางวินัยและอาญา
 
, อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่