จังหวัดเชียงใหม่เปิดตัวเวปไซต์เพื่อการพัฒนาสิ่งทอ สนับสนุนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดที่ชูนโยบายเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนภาคเหนือ และเมืองแห่งแฟชั่นล้านนา

  
     จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดศูนย์บริการข้อมูลเพื่อพัฒนามาตรฐานวัตถุดิบและเส้นใยสิ่งทอ ณ อาคารศูนย์ SMEs ภาคเหนือ โดยการส่งเสริมของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เชียงใหม่ เพื่อบริการผู้ผลิต ผู้ประกอบการสิ่งทอและประชาชนผู้สนใจทั่วไป ทั้งนี้เพื่อให้มีแหล่งบริการข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดทางการค้าสิ่งทอกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวบรวมเกณฑ์มาตรฐานวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่อการส่งออกให้ผู้ผลิตสิ่งทอใช้อ้างอิง ให้บริการปรึกษาเพื่อพัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน โดยให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับเส้นใยสิ่งทอ มาตรฐาน ระเบียบขั้นตอนการส่งออก การนำเข้า ข้อมูลสิ่งแวดล้อมทางการตลาดระหว่างประเทศ รวมทั้งให้คำแนะนำปรึกษาเพื่อการพัฒนาผลิตภันฑ์สิ่งทอผ่านเวปไซต์ www.tmsic.in.th นายธงชัย วงศ์เหรียญทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่ายุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่กำหนดไว้ว่าจะเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนในภูมิภาค และยังได้ชูนโนบายเชียงใหม่เมืองแห่งแฟชั่นล้านนา ดังนั้นสิ่งทอจึงเป็นตัวแปรสำคัญ โดยเฉพาะจังหวัดกลุ่มล้านนามีศักยภาพด้านสิ่งทอ หากได้มีการพัฒนายกระดับมาตรฐานก็จะส่งผลต่อการเพิ่มของรายได้ประชากร และผลิตผลมวลรวมของจังหวัด สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถเยี่ยมชมเวปไซต์ www.tmsic.in.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ และหากมีข้อสงสัยสามารถตั้งกระทู้สอบถาม ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญให้คำตอบทุกระยะ
 
, อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   ธนวรรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่