การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2549 ประจำเดือนสิงหาคม 2549

  
    ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2549 ประจำเดือนสิงหาคม 2549 ได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของจังหวัด
นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2549 ประจำเดือนสิงหาคม 2549 ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งแบ่งออกเป็นวาระติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งประกอบด้วยเรื่อง ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจภาคเหนือเขต 1 รายงานภาพรวมภาวะการลงทุนในปี 2549 และแนวโน้มการลงทุนในปี 2550 พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่รายงานโครงการการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านชุมชน SML รายงานผลการดำเนินงานหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP เรื่อง จังหวัด PSO รวมทั้งเรื่องกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ในวาระเรื่องการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 สรุปผลการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดประจำเดือน กรกฎาคม 2549 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่รายงานเรื่องการกระจายตัวชี้วัดและเรื่องการดำเนินงานตามภารกิจและการเบิกจ่ายงบประมาณ
วาระต่อมาเรื่องนโยบายและการแก้ไขปัญหาที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ประชุมรับทราบรายงานความคืบหน้างานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ซึ่งรายงานโดยเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนบริษัท Reed Tradex ทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ และผู้อำนวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 ต่อด้วยการเตรียมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดเชียงใหม่ โดยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ การเตรียมการป้องกันไข้หวัดนกและไข้เลือดออก โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องขอความร่วมมือในการลดหรืองดการจุดโคมลอยและบั้งไฟที่จะก่ออันตรายต่ออากาศยาน โดยผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่
นอกจากนั้นที่ประชุมยังได้รับทราบเรื่องราชการทั่วไปของจังหวัดเชียงใหม่และเรื่องอื่น ๆ ที่แจ้งต่อที่ประชุมเป็นเอกสาร โดยการประชุมครั้งต่อไป จะจัดขึ้นในวันที่ 28 กันยายน 2549 ณ ห้องกาสะลอง-ทองกวาว โรงแรมพรพิงค์ทาวเวอร์ ทั้งนี้ส่วนราชการหรือผู้สนใจสามารถเข้าดูรายงานการประชุม และวาระการประชุมได้ในเว็บไซด์จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th
 
, อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม