ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่บันทึกเทปรายการผู้ว่าพบประชาชนเป็นครั้งแรก ยืนยันจะนำพาเชียงใหม่สู่สากล รองรับประชาคมอาเซียน

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่บันทึกเทปรายการผู้ว่าพบประชาชนเป็นครั้งแรก ยืนยันจะนำพาเชียงใหม่สู่สากล รองรับประชาคมอาเซียน ให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของล้านนาโดยยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวในการบันทึกเทปรายการผู้ว่าพบประชาชน ซึ่งจะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ในเช้าวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2555 นี้เนื่องในโอกาสที่มารับตำแหน่งใหม่ และเป็นการจัดรายการในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คนใหม่เป็นครั้งแรกว่า ในฐานะคนเชียงใหม่โดยกำเนิด จะทำงานดูแลเชียงใหม่อย่างดีที่สุด (และได้เล่าถึงชีวิตครอบครัวอย่างเปิดเผยที่ภรรยาได้เออรี่ รี่ไทร์ออกจากงานประจำเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่อย่างเต็มตัว พร้อมรับใช้สังคม) ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยินดีรับฟังความคิดเห็นและปัญหาของประชาชน โดยประชาชนสามารถส่งข้อมูลข่าวสาร ปัญหา ความจำเป็นเร่งด่วนได้ตามช่องทางเดิม ทั้งการยื่นเรื่องที่ศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านรายการผู้ว่าพบประชาชน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ทางจดหมาย หรือการพบปะเป็นรายบุคคล ขณะเดียวกันจะส่งเสริมการค้าการลงทุนของเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของภาคเหนือ จะผลักดันปรับระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการลงทุนของนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน โดยไม่ลืมรากฐานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของล้านนา ดำเนินนโยบายทั้งเชิงรุกและรับในเชิงธุรกิจรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยังกล่าวถึงปัญหาภัยหนาวว่าจะดูแลประชาชนโดยเฉพาะผู้ยากจน ด้อยโอกาสตามยอดดอยก่อน โดยมอบหมายให้นายอำเภอเร่งสำรวจรายชื่อผู้เดือดร้อน และจะเริ่มโครงการป้องกันภัยหนาวตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป นอกจากนี้ยังได้ฝากโครงการับจำนำข้าวของรัฐบาล ขอให้เกษตรกรมั่นใจว่าเงินจะถึงมือเกษตรกรอย่างแน่นอน ทั้งนี้ขอความร่วมมือเกษตรกรให้มีความซื่อสัตย์ ไม่ให้ใครมาสวมสิทธิ์เพื่อรับเงินส่วนต่าง เพราจะมีโทษทั้งผู้สวมสิทธิและตัวเกษตรกรเอง
 
13 ตุลาคม 2555 , 17:15 น. , อ่าน 1215  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่