จังหวัดเชียงใหม่ จัดมหกรรม ฮ่วมใจ๋ภักดิ์ ฮักป๋าเวณี สะหลีเจียงใหม่

  
     จังหวัดเชียงใหม่ จัดมหกรรม ฮ่วมใจ๋ภักดิ์ ฮักป๋าเวณี สะหลีเจียงใหม่ และพิธีสืบชะตาหลวงล้านนา เนื่องในผู้สูงอายุสากลประจำปี 2555
นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน มหกรรม ฮ่วมใจ๋ภักดิ์ ฮักป๋าเวณี สะหลีเจียงใหม่ และพิธีสืบชะตาหลวง เนื่องในโอกาสวันผู้สูงอายุสากลประจำปี 2555 ของจังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดสวนดอกพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันผู้สูงอายุสากลซึ่งตรงกับวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี ในปีนี้คณะกรรมการเห็นสมควรให้จัดขึ้นในวันที่ 14 ตุลาคม 2555 เพื่อรณรงค์ให้สังคมได้ตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและสู่อาเซียนในอนาคตจะมีผลกระทบต่อผู้สูงอายุและผู้ที่กำลังจะเป็นผู้สูงอายุทั้งทางด้านสุขภาพ สังคมและเศรษฐกิจ จึงต้องมีการเตรียมพร้อม โดยให้สังคมเห็นความสำคัญและสร้างความตระหนัก ทั้งเป็นปีเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ซึ่งถือเป็นสิริมงคลและวาระอันสำคัญแก่ผู้สูงอายุ เนื่องจากทุกพระองค์ทรงเป็นผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดี ได้ทรงทุ่มเทเสียสละกำลังพระวรกาย กำลังพระราชทรัพย์ และเวลาให้กับงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ อย่างไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวสยาม พระราชกรณียกิจที่ได้ทรงทุ่มเทเสียสละนับเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุทุกคน ได้นำไปเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม
กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พิธีสืบชะตาหลวงเพื่อเป็นศิริมงคลและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม นิทรรศการให้ความรู้และภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในรูปแบบต่างๆ การบริการด้านสุขภาพจิต สุขภาพกาย พัฒนาสมอง โดยเฉพาะการคัดกรองสภาวะสมองเสื่อม และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้สูงอายุ ครั้งนี้ มีผู้สูงอายุเข้าร่วมงานหลายพันคน
 
14 ตุลาคม 2555 , 17:40 น. , อ่าน 1224  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่