ทีมวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมภาคี ศึกษาพัฒนาแหล่งพันธุกรรมทางอาหารและยาของพืชผักสมุนไพรในชุมชน

  
     ทีมวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาพัฒนาแหล่งพันธุกรรมทางอาหารและยาของพืชผักสมุนไพรในชุมชน เพื่อสร้างต้นแบบการศึกษาเรียนรู้ และขยายผล
ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันวิจัยสังคม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ศึกษาวิจัย การจัดการองค์ความรู้ตำรายาพื้นบ้านล้านนา กรณีศึกษา กลุ่มโรคมะเร็ง พบว่า พืชผักสมุนไพรมีบทบาทสำคัญเป็นทั้งอาหารและยาของผู้บริโภคในชุมชน การสำรวจรวบรวมข้อมูลจากเอกสารโบราณล้านนา ตำรายา 34 ฉบับ พบว่า พืชผักสมุนไพร 140 ชนิด จำนวน 368 ตำรับยา ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งคุต หรือ บ่าเฮงคุต ได้ และยังมีพืชผักสมุนไพรอีกหลายชนิดที่ใช้เป็นอาหารและยา
ผลการสำรวจได้พื้นที่เป้าหมาย พบว่า ในพื้นที่ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สามารถพัฒนาเป็นแหล่งพันธุกรรมได้ 5 พื้นที่ พื้นที่ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน สามารถพัฒนาเป็นแหล่งพันธุกรรมได้ 4 พื้นที่ โดยมีพืชผักสมุนไพรที่สำคัญ เช่น ผักหวานบ้าน ผักเชียงดา ถั่วพู ผักฮ้วนหมู ฟักข้าว ผักตำลึง บอระเพ็ด ฟ้าทะลายโจร และถั่วฝักยาว การพัฒนาแหล่งพันธุกรรมในพื้นที่เป้าหมายสามารถทำได้โดยการหนุนเสริมองค์ความรู้จากภาครัฐแบบบูรณาการ ซึ่งเป็นความต้องการองค์ความรู้ของชุมชน การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ถือเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งจากการบริโภคอาหารและยาจากพืชผักสมุนไพรได้อย่างปลอดภัย ได้แหล่งผลิตและสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งพันธุกรรมทางอาหารและยาในชุมชน ทั้งยังเป็นพื้นที่ต้นแบบที่ใช้ในการศึกษาเรียนรู้ ในชุมชน และชุมชนใกล้เคียง
 
15 ตุลาคม 2555 , 14:05 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่