สมเด็จพระเทพ ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38

  
     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 ที่จังหวัดเชียงใหม่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกปี โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมให้การสนับสนุนจัดประชุมเป็นครั้งที่ 38 เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมดังกล่าวภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์เพื่ออนาคตของมวลมนุษยชาติ” มีผลงานวิจัยนำเสนอครั้งนี้ 690 เรื่อง มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1,200 คน นับเป็นการประชุมทางวิชาการขนาดใหญ่ที่มีการชุมนุมนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลากหลายสาขาจากหลายประเทศ เป็นเวทีการบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การประชุมดังกล่าวประกอบด้วยการปาฐกถาพิเศษโดยนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล ปี พ.ศ.2547 จากประเทศอิสราเอล การบรรยายของวิทยากรรับเชิญทั้งในและต่างประเทศ การอภิปรายกลุ่ม การเสนอผลงานวิจัย 18 สาขาวิชา การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ การประชุมของสมาคม สาขาและชมรมอีกมากมาย ในการนี้ทรงพระราชทานโล่รางวัลแก่นักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่จำนวน 3 รายประกอบด้วย รางวัลกลุ่มนักเทคโนโลยีดีเด่นได้แก่ ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ได้แก่ รศ.นพ.นพพร สิทธิสมบัติ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ได้แก่ ผศ.ดร.ชินวัชร์ สุรัสวดี จากคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 
17 ตุลาคม 2555 , 17:55 น. , อ่าน 1224  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่