กิจกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติที่จังหวัดเชียงใหม่จัดที่อำเภอเวียงแหง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่า พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย

  
     นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า ตุลาคม 2555 เดือนแห่งการรณรงค์ดูแลสุขภาพช่องปากคนไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ท่ามกลางประชาชนร่วมงานจำนวนมาก ซึ่ง พอ.สว.จังหวัดเชียงใหม่ บุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ อาสาสมัคร พอ.สว. ร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้องได้จัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย เมื่อปี พ.ศ.2512 จังหวัดเชียงใหม่เป็นจุดเริ่มต้นของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระราชชนนี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทันตแพทย์ไปปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์ เพื่อบำบัดทุกข์ทรมานด้วยโรคฟันของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร จนกระทั่งวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2529 มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้จัดโครงการรณรงค์ทางทันตสาธารณสุขเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทยขึ้นเป็นครั้งแรก และจัดต่อเนื่องมาทุกปี จนกระทั่งปี พ.ศ.2532 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
ในงานมีกิจกรรมให้การตรวจรักษาทางทันตกรรม บริการถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูนและปรึกษาปัญหาสุขภาพช่องปากให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะประชาชนพื้นที่อำเภอเวียงแหง ซึ่งอยู่ห่างไกล ทุรกันดาร ประชาชนเป็นชาวเขา มีฐานะยากจน การเดินทางไปพบแพทย์ยากลำบาก เป็นพื้นที่เคยทรงงานของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
 
19 ตุลาคม 2555 , 08:59 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่