เชียงใหม่ประกาศเปิดจุดรับจำนำข้าวเปลือก ปี 2555/2556 เพิ่มเป็น 5 แห่ง

  
     จังหวัดเชียงใหม่ประกาศเปิดจุดรับจำนำข้าวเปลือก ปี 2555/2556 เพิ่มเป็น 5 แห่ง พร้อมเตือนผู้สวมสิทธิผู้อื่นมีโทษทั้งจำทั้งปรับ
นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการรับจำนำระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ออกประกาศ เปิดจุดรับจำนำข้าวเปลือกแล้ว 4 แห่ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2555 เป็นต้นมา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่อินเตอร์ไรซ์ เลขที่ 119 หมู่ 3 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด โรงสีวัชระกิจ เลขที่ 71 หมู่ 7 ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่อินเตอร์ไรซ์ เปิดจุดรับจำนำนอกพื้นที่ตั้งของโรงสี ณ ท่าข้าวพรพาณิชย์ เลขที่ 78 หมู่ 4 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง และห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่อินเตอร์ไรซ์ เปิดจุดรับจำนำนอกพื้นที่ตั้งของโรงสี ณ ท่าข้าวเกรียงไกรการเกษตรพร้าว เลขที่ 20 หมู่ 3 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เพื่อให้การรับจำนำข้าวเปลือก ปี 2555/2556 บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล และให้ประโยชน์ตกถึงเกษตรกรอย่างแท้จริง จังหวัดเชียงใหม่ได้ออกประกาศกำหนดจุดรับจำนำข้าวเปลือกอีก 1 แห่ง โดยเริ่มดำเนินการรับจำนำข้าวเปลือกตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2555 เวลา 08.00 – 18.00 น. ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดชียงใหม่อินเตอร์ไรซ์ ซึ่งเปิดจุดรับจำนำนอกพื้นที่ตั้งของโรงสี ณ ท่าข้าวพรพาณิชย์ เลขที่ 122 หมู่ 4 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด
ทั้งนี้ จุดรับจำนำจะมีสัญลักษณ์ธงสีฟ้า “กขช.” มีป้ายประชาสัมพันธ์เป็นจุดรับจำนำที่ข้าวร่วมโครงการฯ กับหน่วยงาน อ.ต.ก. หรือ อคส. มีเจ้าหน้าที่ อ.ต.ก. หรือ อคส. ตัวแทนข้าราชการ ตัวแทนเกษตรกรที่ได้รับแต่งตั้งจากจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานอยู่ประจำจุดรับจำนำทุกวันตลอดระยะเวลาการรับจำนำในแต่ละวัน หากเกษตรกรนำข้าวเปลือกไปจำนำที่โรงสีหรือท่าข้าวซึ่งจังหวัดไม่ได้ประกาศให้เป็นจุดรับจำนำ จะไม่สามารถออกใบประทวนและเบิกจ่ายเงินกับ ธ.ก.ส. ได้ และหากพบเห็นการทุจริต สวมสิทธิ เอาเปรียบเกษตรกร หรือพบเห็นสถานที่ใดแจ้งว่าเปิดเป็นจุดรับจำนำนอกเหนือจากสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ขอให้แจ้งที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2613 0 5311 2617 สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0 5311 2660-61 ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สถานีตำรวจทุกแห่งในพื้นที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ หรือสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569
 
6 พฤศจิกายน 2555 , 13:12 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่