เทศบาลนครเชียงใหม่ รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ในปีงบประมาณ 2557

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่และที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาในพื้นที่ของเทศบาลนครเชียงใหม่แต่ยังไม่ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า เทศบาลนครเชียงใหม่ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 หรือผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2496 หรือผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาใหม่ซึ่งไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับผู้ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสามารถไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน สามารถยื่นความจำนงโดยเตรียมหลักฐาน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยสูงอายุผ่านธนาคาร
สำหรับการลงทะเบียนเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2557 ให้คนพิการที่มีความประสงค์ขอรับเบี้ยความพิการที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาใหม่ ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการโดยนำเอกสารประกอบหลักฐาน ได้แก่ บัตรประจำตัวคนพิการตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ทะเบียนบ้าน สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคาร
สำหรับผู้มีความจำนงรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถยื่นความจำนงได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 30พฤศจิกายน 2555 ในวันและเวลาราชการ ณ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครเชียงใหม่และสำนักงานแขวงทั้ง 4 แขวง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5325 9175
 
7 พฤศจิกายน 2555 , 11:16 น. , อ่าน 1253  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่