ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ พร้อมภาคี จัดบรรยายวิชาการ

  
     ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ พร้อมภาคี จัดบรรยายวิชาการ 3 หัวข้อสำคัญ เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนและนักศึกษา
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และธนาคารโลก สำนักงานประเทศไทย จัดบรรยายทางวิชาการประจำปี ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2555 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนผู้สนใจในภาคเหนือและนักศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใน 3 หัวข้อสำคัญ ได้แก่ เศรษฐกิจ สาธารณสุข พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารโลก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกันบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติ ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ อนาคตของประเทศไทยหลังวิกฤติเศรษฐกิจยุโรป การเตรียมความพร้อมรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลกระทบที่มีต่อภาคเหนือ การคุ้มครองทางสุขภาพที่ยั่งยืนสำหรับคนไทยทุกคน อนาคตการขนส่งสีเขียวเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย และอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Open Development และ Data Visualization โดยนำเสนอการใช้ข้อมูลจากธนาคารโลกผ่านเว็บไซต์ data.worldbank.org และการนำข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ มารวบรวม สร้างกรอบแนวคิดในการนำเสนอและแสดงข้อมูลในรูปแบบ data visualization
 
7 พฤศจิกายน 2555 , 11:46 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่