สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมด้านการแพทย์และอนามัย ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เชียงใหม่เกมส์

  
     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมด้านการแพทย์และอนามัย ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เชียงใหม่เกมส์ พร้อมร่วมกับภาคี ปรับปรุงด้านสุขาภิบาลก่อนการแข่งขัน
นายแพทย์วัฒนา กาญจนกามล สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมของคณะอนุกรรมการด้านการแพทย์และอนามัยว่า ได้มีการประชุมหารือคณะกรรมการและคณะทำงาน เพื่อหารือและเร่งระดมสรรพกำลังให้พร้อมดำเนินการทั้งก่อน ขณะ และหลังการแข่งขัน ในกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เชียงใหม่เกมส์ และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 31 เวียงพิงค์เกมส์ โดยเตรียมจัดทีมปฐมพยาบาลด้านควบคุมโรคและอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านเทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด และวิทยาศาสตร์การกีฬา มีการแบ่งทีมปฐมพยาบาลเป็น 4 ประเภท ได้แก่ สำหรับสนามแข่งขันที่มีการปะทะรุนแรงเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ สนามแข่งขันที่มีการปะทะรุนแรง สนามแข่งขันที่มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ และสนามแข่งขันที่ไม่ปะทะ หรือ เสี่ยงน้อย ด้านสนามแข่งขันหลัก สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จะเป็นที่ตั้งกองอำนวยการด้านการแพทย์และอนามัย ห้องฉุกเฉินขนาดเล็ก เป็นจุดประสานงานกลางและบริหารจัดการทีม และส่งต่อการรักษากรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน จัดหน่วยปฐมพยาบาลประจำที่พักนักกีฬา และบูรณาการด้านกาส่งต่อผู้ป่วยกับระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 1669
ทั้งนี้ ในการแข่งขันกีฬาระดับชาติ จำเป็นที่ทีมแพทย์และทีมสุขภาพต้องทราบถึงกฎ กติกา ระเบียบเฉพาะด้านของกีฬาแต่ละประเภท จึงเตรียมฝึกอบรมบุคลากรด้านการแพทย์ จำนวน 2 รุ่น ในวันที่ 12 และ 26 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้อง 152 อาคารสุจิณโณ ชั้น 15 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รุ่นละ 64 คน ด้านการควบคุมโรคและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของสนามแข่งขัน ที่พักและสุขาภิบาล อาหารของทีมกีฬานั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จะร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่และอำเภอทุกอำเภอที่มีสนามแข่งขันได้ดำเนินการสำรวจ ตรวจและปรับเปลี่ยนสุขาภิบาลของสถานที่ พร้อมรับมือก่อนการแข่งขัน
 
9 พฤศจิกายน 2555 , 10:07 น. , อ่าน 1237  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่