กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากำหนดงบประมาณในยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ 4 ปี ประมาณ 6 หมื่นล้านบาท เป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบครบวงจร

  
     นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแก่เครือข่ายพันธมิตรล้านนา ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนให้แก่สมาชิกเครือข่ายพันธมิตรล้านนาใน 4 จังหวัดภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปางและแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกัน มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันสวยงาม มีศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ และมีศักยภาพสูงในการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ครบวงจรตั้งแต่การผลิตของที่ระลึก อาหาร ที่พัก การเดินทาง ความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้มีโอกาสศึกษาดูงานหมู่บ้านผลิตผ้าไหมมัดหมี่ OTOP ห้าดาวที่อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนที่เกาะช้าง จังหวัดตราด ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่ารัฐบาลได้กำหนดงบประมาณอย่างคร่าว ๆ ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างครบวงจรประมาณ 6 หมื่นล้าน เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวแบบครบวงจร ในการกำหนดยุทธศาสตร์ท่องเที่ยว 4 ปี ทั้งการพัฒนามาตรฐาน การพัฒนาด้านตลาด พัฒนาบุคลากร และแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่กว่า 500 แห่งที่จะส่งเสริม ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังกล่าวด้วยว่า ต่อไปจะส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มพัฒนาเครือข่ายขีดความสามารถเพื่อให้มีสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับจังหวัด ให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวได้รวมกลุ่มช่วยเหลือกัน ขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีหน้าที่ส่งเสริมและให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ เช่นหมู่บ้านโอทอป ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดทำหมู่บ้านโอทอปต้นแบบประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
 
4 กันยายน 2549 , 20:15 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่