กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประชุมทบทวนแผนพัฒนา ระยะ 4 ปี รองรับการพัฒนาแบบ New Growth Model

  
     กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน ประชุมทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ระยะ 4 ปี รองรับการพัฒนาแบบ New Growth Model ของรัฐบาล
นายสุธา สายวานิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอนระยะ 4 ปี ระหว่างปีงบประมาณ 2557-2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ใน 4 จังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1ร่วมประชุมจำนวนมาก อันจะมุ่งสู่วิสัยทัศน์ เศรษฐกิจการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนสู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สังคมน่าอยู่ทุกถิ่นที่ โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนา ส่งเสริมฟื้นฟูและอนุรักษ์แบบองค์รวมเพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศที่สวยงาม ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่โดดเด่น มีคุณค่า มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ หัตถกรรมสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ยกระดับการพัฒนาการค้าการลงทุนมุ่งเน้นอุตสาหกรรม ศูนย์กลางบริการด้านสุขภาพ ศูนย์กลางการจัดประชุมและนิทรรศการหรือ MICE เตรียมพร้อมสู่การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เนื่องจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชื่อมโยงกับสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อเปิดประชาคมอาเซียนจะมีความได้เปรียบมากกว่าพื้นที่อื่น
ขณะที่นายชัยณรงค์ วงศ์ใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ส่วนบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กล่าวว่า การสัมมนาดังกล่าวเพื่อทบทวนแผน 4ปี ก่อนจะนำไปสู่ภาคปฏิบัติ ซึ่งแผนยุทธศาสตร์เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ New Growth Model สร้างฐานเศรษฐกิจพิเศษที่มั่นคงอย่างยั่งยืน เร่งให้พัฒนาให้มากกว่าประเทศที่มีรายได้ปานกลาง พัฒนาอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดความเหลื่อมล้ำเรื่องรายได้ โดยมีแผนยุทธศาสตร์และนโยบายที่ต้องบูรณาการ 28 ประเด็น มีกิจกรรมย่อยทั้งการพัฒนาด้านเกษตร สาธารณสุข พัฒนาชุมชน พาณิชย์ การท่องเที่ยวและกีฬา ส่งเสริมฟื้นฟูและอนุรักษ์และอื่น ๆ
ธนวันต์-ธีระรัตน์-ภาชิณี สวท.เชียงใหม่ /////////////// 12 พ.ย. 55
 
12 พฤศจิกายน 2555 , 10:56 น. , อ่าน 1248  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่