นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

  
     ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
จากการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอบัญชีข้าราชการ และนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นั้น ประชาชนชาวเชียงใหม่ต่างแสดงความยินดีกับข่าวที่ได้รับ เนื่องจากนายชูชาติ กีฬาแปง เป็นผู้ที่เสียสละอุทิศตน ทำหน้าที่เพื่อประชาชนมาช้านาน มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นที่รักใคร่ของประชาชน มีความเชี่ยวชาญในหน้าที่การงาน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยคณะของข้าราชการและประชาชนจะเดินทางไปส่งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2555 และจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป สำหรับประวัติของนายชูชาติ กีฬาแปง เกิดเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2499 อายุ 56 ปี ภูมิลำเนาเดิมเป็นชาว อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองและการปกครอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 30 (พ.ศ.2533) หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 32 (พ.ศ.2538) หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 52 (พ.ศ.2552-2553) เคยได้รับรางวัล นายอำเภอผู้มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัดเชียงราย ตามโครงการนายอำเภอของประชาชน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2544 สมาคมผู้ประกอบการร่วมภาครัฐเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ได้พร้อมใจกันมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นผู้สนับสนุนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อเตรียมพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เคยดำรงตำแหน่ง นายอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยา นายอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย นายอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ปลัดจังหวัดลำพูน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ฝ่ายเศรษฐกิจและสังคม ก่อนจะรับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่ ////////////////// 12 พ.ย. 55
 
12 พฤศจิกายน 2555 , 17:03 น. , อ่าน 1307  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่