จังหวัดเชียงใหม่ แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนคลองแม่ข่าแบบบูรณาการ

  
     จังหวัดเชียงใหม่ แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนคลองแม่ข่าแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูน้ำแม่ข่า ที่มีความสำคัญเชิงประวัติศาสตร์ ให้กลับคืนประโยชน์สู่ชุมชน
ที่ห้องประชุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายฤทธิพงษ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาคลองแม่ข่าแบบบูรณาการ ครั้งที่ 1 /2555 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม จำนวน 27 หน่วยงาน เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ร่วมกันพัฒนาคลองแม่ข่าให้ยั่งยืนและสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนคลองแม่ข่าแบบบูรณาการ เพื่อกำหนดนโยบาย แผนงาน บริหารจัดการและดำเนินการพัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูน้ำแม่ข่า ประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงาน
นายฤทธิพงษ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะต้องเน้นการบูรณาการจากทุกฝ่ายทั้ง เอกชน ชุมชน รวมถึงผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ต่างๆ การแก้ไขจะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน และขณะนี้ที่ประชุมได้มีการแบ่งอำนาจหน้าที่การประสานแผนงานโครงการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคลองแม่ข่าและจัดทำรายละเอียดร่างพัฒนาคลองแม่ข่าแบบบูรณาการเสนอจังหวัดเชียงใหม่เห็นชอบและต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศแต่งตั้ง ดังนั้น แผนแม่บทดังกล่าวจึงถือเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินการเร่งแก้ไขปัญหา
ที่ประชุมได้นำเสนอแผนงานร่างแม่บทการบริหารจัดการน้ำแม่ข่า แบบบูรณาการ เพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำแม่ข่าที่เป็นปัญหาด้านสภาพแวดล้อมของเมืองเชียงใหม่ในปัจจุบัน ผ่านกระบวนการบูรณาการและมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูน้ำแม่ข่าที่มีความสำคัญเชิงประวัติศาสตร์ ให้กลับคืนประโยชน์สู่ชุมชน ทั้งภูมิทัศน์ริมน้ำ ให้สมกับเป็นคลองประวัติศาสตร์เก่าแก่และหนึ่งในไชยมงคล 7 ประการของการสร้างเมืองเชียงใหม่ รวมทั้ง ปลูกฝังจิตสำนึกให้ชุมชนและทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจกันในการดูแล รักษา พัฒนา และฟื้นฟูน้ำแม่ข่า ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูน้ำแม่ข่าอย่างยั่งยืน ตลอดความยาวประมาณ 27 กิโลเมตร โดยที่ประชุมได้ยกร่างแผนแม่บทและจัดประชุมเครือข่ายเพื่อระดมความคิดเห็นซึ่งจะมีการนำเสนอข้อมูลแผนโครงการย่อย ปรับปรุงแผนโครงการให้เหมาะสม เพื่อจัดทำแผนแม่บทฉบับสมบูรณ์ ใช้ในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
 
12 พฤศจิกายน 2555 , 17:14 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่