ป.ป.ช.คัดเลือก ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2555

  
     ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการ ยกย่องให้เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2555 ของ ป.ป.ช.
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือ ปปช.คัดเลือกหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทยได้พิจารณาส่งชื่อ ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2555” ของ ป.ป.ช. โดยมีพฤติกรรมปรากฏชัดเจนจนแสดงให้เห็นว่า มีความตั้งมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมั่นคง สมกับเป็นข้าราชการของแผ่นดินและยืนหยัดต่อสู้ปกป้องเพื่อความซื่อสัตย์สุจริต กับอีกมีความพากเพียรมุ่งมั่นให้เกิดความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ซึ่งจะเข้ารับรางวัลเกียรติยศโล่เชิดชูเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ก้าวสู่ปีที่ 14 วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2555 โดยมีนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ สำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการ สร้างกระแสรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กลับคืนมาสู่สังคมไทยในการไม่ยอมจำนนต่อการทุจริต และกล้าที่จะยืนหยัดลุกขึ้นมาต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง ซึ่งจะทำให้ปัญหาการทุจริตคอรัปชันของสังคมไทยลดน้อยลง หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นนักศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 2550 เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดนครปฐม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็น “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” ของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี พ.ศ. 2532 / ได้รับรางวัล “คนดี ศรีสยาม” ประจำปี พ.ศ. 2549 จากสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ / ได้รับรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” ครั้งที่ 23 ประจำปี พ.ศ. 2552-2553 / ได้รับรางวัลผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น “ครุฑทองคำ” ประจำปี พ.ศ. 2553-2554 และอีกหลายรางวัล เป็นประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และเป็นอาจารย์พิเศษ ณ สถาบันการศึกษาหลายแห่ง
ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่ //////////////// 13 พ.ย. 55
 
13 พฤศจิกายน 2555 , 18:06 น. , อ่าน 1231  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่