ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิค – กีฬาปลอดบุหรี่ ระดับภาคเหนือ

  
    คณะกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิค – กีฬาปลอดบุหรี่ ระดับภาคเหนือ จัดประชุมกำหนดผู้รับผิดชอบด้านต่าง ๆ เพื่อความเรียบร้อยในการจัดแข่งขัน
ตามที่สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิค – กีฬาปลอดบุหรี่ ระดับภาคเหนือ ในระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2549 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนของชาติได้มีโอกาสออกกำลังกายอย่างทั่วถึง โดยใช้กีฬาเป็นเบ้าหลอมให้เยาวชนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและถึงพร้อมซึ่งสมรรถภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ เป็นผู้มีวินัย รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ประกอบกับจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกประกาศลงวันที่ 29 สิงหาคม 2549 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการดังกล่าวได้จัดประชุมขึ้นในวันนี้ (7 ก.ย.49) ที่ห้องประชุมหอพัก 700 ปี ภายในสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี มีนายรุจิรา เปรมานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 5 เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 8 ฝ่าย และกำหนดการแถลงข่าวในวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2549 เวลา 10.00 น.ที่หอพัก 700 ปี สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
สำหรับการแข่งขันกรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิค – กีฬาปลอดบุหรี่ ระหว่าง 11-13 ตุลาคม 2549 ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีการแข่งขัน 2 รุ่นคือรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี มี 15 จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมแข่งขันประกอบด้วยเชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ลำปาง ลำพูน แพร่ น่าน พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตาก เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร พิจิตร สุโขทัย และเชียงใหม่เจ้าภาพ โดยผู้ชนะจะเป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ ณ สนามศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต กรุงเทพมหานคร ระหว่าง 6-8 มกราคม 2550 นี้
 
7 กันยายน 2549 , 17:03 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม