จังหวัดเชียงใหม่วางมาตรการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรช่วงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกราชพฤกษ์ 2549 ล่าสุดกำหนดมาตรการทำงาน 8 ด้าน

  
     นายกองเอกวิลาส รุจิวัฒนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในกาประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการกลางศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้การสนับสนุนการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 โดยมีตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรในช่วงตลอดการจัดงาน เบื้องต้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่างแผนการทำงาน เบื้องต้นได้แบ่งหน้าที่ เป็น 3 ฝ่ายหลัก คือฝ่ายอำนวยการ มีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน มีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เป็นหัวหน้าคณะทำงาน และฝ่ายข้อมูล มีนายกองเอกวิลาส รุจิวัฒนพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นหัวหน้าคณะทำงาน เบื้องต้นได้มีแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงงานมหกรรมพืชสวนโลก ราชพฤกษ์ 2549 ทั้งหมด 8 มาตรการ คือ ด้านการบังคับใช้กฎหมาย เน้นตรวจจับความเร็ว บังคับใช้มาตรการ 3ม 2ข 1ร ,ด้านระบบข้อมูล จัดทำข้อมูลจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์สถานการณ์,ด้านคน จัดสายตรวจวิ่งตระเวน ป้องปรามมิให้มีผู้เมาสุราขับขี่ยานพาหนะ เข้มงวดกับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร ,ด้านรถ จัดกิจกรรมตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ตรวจสภาพรถโดยสารสาธารณะ โดยจะมีหน่วยลาดตระเวนตรวจสอบบนถนนสายหลักและสายรอง,ด้านถนน จัดทำป้ายเตือนจุดเสี่ยงอันตราย ตั้งหน่วยบริการประชาชน ,ด้านการบำบัดรักษา มีการประชาสัมพันธ์ และหน่วยกู้ชีพอย่างพร้อมเพรียง, ด้านการประชาสัมพันธ์ ผ่านทุกสื่อ เน้นรณรงค์เมาไม่ขับ และจัดรายการสัญจรปลอดภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ และด้านการติดตามและประเมินผล โดยจะสรุปประเมินผลกันทุกสัปดาห์เพื่อแก้ไขปรับปรุงกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
 
8 กันยายน 2549 , 11:45 น. , อ่าน 1280  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่