งานนวัตกรรมภูมิปัญญาไทยภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ระหว่าง 8-9 กันยายน นี้ จัดภายใต้แนวคิดนวัตกรรมนำทางธุรกิจ นำผลงานวิจัยนวตกรรมใหม่ๆมาแสดง

  
     นายจักรมน ผาสุกวนิช ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานแสดงนวัตกรรมภูมิปัญญาไทยภาคเหนือ ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิดนวัตกรรมนำทางธุรกิจ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2549 ณ โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการแสดงผลงานนวัตกรรมของนักวิจัย นักวิชาการ และสถาบันการศึกษา เพื่อนำไปต่อยอดภูมิปัญญา อันส่งผลต่อการพัฒนาทางการค้าได้ ส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เอส.เอ็ม.อี.และสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์สร้างเครือข่ายทางวิชาการ สนับสนุนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้สังคมแห่งการเรียนรู้ ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ อันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมในที่สุด ในงานดังกล่าวมีการลงนามในความร่วมมือของเครือข่ายนวัตกรรม การเสวนานวัตกรรมนำทางธุรกิจ การบรรยายพิเศษ และมอบรางวัลนวัตกรรมดีเด่นภาคเหนือ ซึ่งงานดังกล่าวเป็นการจุดประกายความคิดในการพัฒนาสินค้า โดยอาศัยการวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ โดยแสดงผลงานนวัตกรรมเด่นๆ เช่น การสกัดเมล็ดลำไยเป็นครีมหน้าเด้ง การผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงาน การทำหัวโขนพื้นเมือง เป็นต้น
 
9 กันยายน 2549 , 02:04 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่