การกำจัดขยะโดยชุมชนเชียงใหม่-ลำพูน ได้รับการต่อยอดระยะที่สอง พร้อมเตรียมนำไปเป็นโครงการต้นแบบแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 7 พันแห่งทั่วประเทศ

  
    โครงการนำร่องการจัดการขยะโดยชุมชนที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ความหวังในการจัดการขยะที่ต้นเหตุอย่างได้ผลและยั่งยืน ที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะนำไปเป็นต้นแบบแก้ปัญหาการจัดการขยะทั่วประเทศ
จากปัญหาการเกิดขยะขึ้นจำนวนมากโดยเฉพาะตามเมืองใหญ่ ๆ ซึ่งทั่วประเทศไทยมีขยะประมาณวันละ 40,000 ตัน หรือปีละ 15 ล้านตัน โดยในจำนวนนี้สามารถกำจัดได้เพียงร้อยละ 20 - 30 เท่านั้น ในขณะที่จากการวิจัยและการทดลองของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมพบว่า ขยะที่เกิดขึ้นนั้นร้อยละ 40 สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ อีกร้อยละ 40 สามารถนำไปใช้ทำปุ๋ยชีวภาพได้ จึงเหลือขยะที่จะต้องกำจัดเพียงร้อยละ 20 เท่านั้นเอง
นายอภิวัฒน์ เศรษฐรักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกล่าวว่า การจัดการขยะในแต่ละพื้นที่แม้จะมีความแตกต่างการในเรื่องรายละเอียด แต่โดยหลักการก็คือการลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้น และการนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งโครงการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (Community Based Solid Waste Management : CBM) โดยการสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน ก็เป็นหนึ่งในโครงการนำร่องที่ดำเนินการอย่างได้ผลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูนช่วงปี 2548 – 2549 และจะมีการต่อยอดในระยะที่ 2 ต่อไป
ในขณะที่นาย Werner Kossmann ที่ปรึกษา สำนักงานความร่วมมือทางวิชาการเยอรมัน (GTZ) กล่าวถึงปัญหาการจัดการขยะในชุมชนเมืองว่า ส่วนใหญ่มองการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ เช่นการสร้างเตาเผาหรือบ่อฝังกลบ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ยั่งยืนเพราะไม่สามารถกำจัดได้ทันกับขยะที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันของผู้บริหารและประชาชน เนื่องจากขาดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งชุมชนต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้แล้วจึงสร้างระบบการจัดการมารองรับ
สำหรับการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน สามารถใช้ได้ผลดีมาแล้วที่เทศบาลนครพิษณุโลก ภายใต้ความช่วยเหลือของสำนักงานความร่วมมือทางวิชาการเยอรมัน (GTZ) และบริษัทเอกชนที่รับซื้อขยะรีไซเคิลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่สำคัญ ภายใต้ความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น โครงการกำจัดขยะโดยชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ที่ดำเนินมาอย่างถูกทาง จะเป็นโครงการตัวอย่างนำไปปรับใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกกว่า 7,000 แห่งทั่วประเทศ
 
11 กันยายน 2549 , 15:44 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่