คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา ติดตามการบริหารงบประมาณงบกลางเยียวยาฟื้นฟูปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา ติดตามการบริหารงบประมาณงบกลางเยียวยาฟื้นฟูปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ย้ำ การบริหารจัดการน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยในเขตเมือง ต้องดูกฎหมายผังเมืองประกอบด้วย
ที่ห้องปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ หม่อมหลวงปรียพรรณ ศรีธวัช รองประธานกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา คนที่สอง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษางบประมาณที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เป็นประธานประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามและรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณภาพรวม ปีงบประมาณ 2555-2556 ตามแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบกลางรายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟูและป้องกันปัญหาความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ และงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบการบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ.2555 ในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ตลอดถึงสภาพปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องในการดำเนินงานของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งศึกษาสภาพข้อเท็จจริงในพื้นที่ โดยกล่าวว่า การบริหารจัดการน้ำ เพื่อป้องกันความเสียหายจากปัญหาอุทกภัยในเขตเมือง จำเป็นจะต้องดูในเรื่องกฎหมายผังเมืองด้วยเพราะในปัจจุบันการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ที่ผุดขึ้นมากมายไร้ระเบียบขาดการควบคุมที่ดีโดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ่ และการก่อสร้าง มักจะไปกีดขวางหรือปิดกั้นทางเดินของน้ำส่งผลต่อปัญหาการเกิดน้ำท่วมในเขตเมือง เรื่องดังกล่าวในอนาคตอาจต้องมีการเสนอให้ทบทวนโครงสร้างของกรมโยธาธิการและผังเมืองเสียใหม่ ที่อาจจะต้องแยกออกเป็น 2 กรม คือ กรมโยธาธิการ ที่ดูแลด้านการก่อสร้าง และกรมการผังเมือง ที่ดูแลด้านการวางผังเมือง เป็นการถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่างกันทั้งสองกรม เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำและการป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยในเขตเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่สิ้นเปลืองงบประมาณของรัฐบาลในการดูแลแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ในระยะยาว
 
13 ธันวาคม 2555 , 10:58 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่