ปัญหาหลักของจังหวัดเชียงใหม่ คือปัญหาผังเมือง เห็นควรให้แยกสำนักงานผังเมืองกับโยธา ออกจากกัน

  
     ประธานอนุกรรมาธิการศึกษางบประมาณที่เหมาะสม บริหารกิจการทรัพยากรน้ำระบุ ปัญหาหลักของจังหวัดเชียงใหม่ คือปัญหาผังเมือง เห็นควรให้แยกสำนักงานผังเมืองกับโยธา ออกจากกันเพื่อให้การดูแล บริหารจัดการดีกว่านี้
หม่อมหลวงปรียพรรณ ศรีธวัช สมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานอนุกรรมาธิการศึกษางบประมาณที่เหมาะสม บริหารกิจการทรัพยากรน้ำกล่าวถึงปัญหาหลักของจังหวัดเชียงใหม่ คือปัญหาผังเมือง เนื่องจากในอดีต เมืองเล็ก ไม่มีปัญหาน้ำท่วม แต่ในระยะหลัง เมืองมีการเจริญเติบโตขึ้น กฎหมายผังเมืองหมดอายุ ประกอบกับไม่มีบทเฉพาะกาลเตรียมไว้รองรับ ให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ไปก่อนจนกว่าจะมีกฎหมายใหม่ออกมา จึงเป็นช่องว่างให้มีผู้ฉวยโอกาสสร้างตึกใหม่จำนวนมากในระหว่างนั้น ตึกรามบ้านช่องที่ผุดราวดอกเห็ดกลายเป็นอุปสรรคขวางทางไหลของน้ำ ดังนั้นจึงเห็นว่าควรมีการแยกสำนักงานผังเมืองกับโยธา ออกจากกันเพื่อให้การดูแล บริหารจัดการดีกว่านี้
สำหรับจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยว ที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าอยู่อันดับสองของโลกโดยนิตยสารการท่องเที่ยวฉบับหนึ่ง คนเชียงใหม่ควรคิดล่วงหน้าให้เมืองไม่ได้รับผลกระทบ หากปล่อยให้ความเจริญเข้ามาตลอดเวลาโดยปราศจากการควบคุม เชียงใหม่จะกลายเป็นกรุงเทพมหานครอีกในไม่ช้าและจะมีมลพิษมาก จึงควรปลุกจิตสำนึกให้นักท่องเที่ยวดูแลเชียงใหม่ด้วย โดยเฉพาะการเผาในที่โล่ง ในช่วงฤดูหนาวที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษหมอกควัน ประกอบกับการที่นักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติเข้ามาลงทุนสร้างสิ่งปลูกสร้างจำนวนมากก็ควรมีการควบคุม อย่างไรก็ตามไม่อาจปฏิเสธได้ว่าควรมีการสร้างสิ่งปลูกสร้างใหม่ๆ เพื่อสร้างจุดขายใหม่ ๆ ทำให้คนที่เคยมาแล้วอยากมาซ้ำ เหมือนแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อมาเสริมของดีที่มีอยู่แล้ว เช่นศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างกัน
 
13 ธันวาคม 2555 , 11:18 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่