สัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ 2 ทศวรรษหน้า ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ 2 ทศวรรษหน้า ที่จังหวัดเชียงใหม่
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ 2 ทศวรรษหน้า ในเวทีภาคเหนือ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายโอภาส เตพละกุล ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด งานดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ความรู้ ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการสะท้อนปัญหาด้านต่าง ๆ ตลอดจนเสนอแนวทางในการจัดทำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ 2 ทศวรรษหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ร่วมสัมมนาประกอบด้วยตัวแทนภาครัฐ เอกชน ประชาชน ปราชญ์ชาวบ้าน นักวิชาการเป็นต้น เพื่อที่จะนำข้อเสนอแนะไปเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณานำไปใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศไทย ใน 2 ทศวรรษหน้าสู่ความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ศาสตรเมธี ดร.สุปรีดิ์ วงศ์ดีพร้อม สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า เทคโนโลยีปัจจุบันทำให้ต้องปรับตัวและได้มีการตั้งเป้าอีก 20 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะทำอะไร และยืนอยู่จุดไหน โดยประเทศไทยได้พัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีภูมิคุ้มกันที่ดี
สำหรับการจัดสัมมนาจะดำเนินการ 3 ภูมิภาคประกอบด้วย เวทีแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ เวทีที่สองภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่นและเวทีสุดท้าย ภาคใต้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช หากแล้วเสร็จจะรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
ธนวันต์-ภาชิณี สวท.เชียงใหม่ /////////////// 14 ธ.ค.55
 
14 ธันวาคม 2555 , 16:09 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่