รองนายกรัฐมนตรีประชุมตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรีในการ 2 เรื่องที่เชียงใหม่ปลายเดือนนี้

  
     รองนายกรัฐมนตรีประชุมตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรีในการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่และประชุมมอบนโยยายผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศที่จังหวัดเชียงใหม่
ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการต้อนรับนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีที่จะเดินทางมาประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ในวันที่ 26-27 ธันวาคม นี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะมีการประชุม 2 เรื่อง คือ ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัดและภาคเอกชนจังหวัดละ 3 คน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีและ รองนายกรัฐมนตรี นายปลอดประสพ สุรัสวดีในวันที่ 26 ธันวาคม 2555 ซึ่งจะจัดประชุมที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา และการประชุมมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ โดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว ซึ่งการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนในวันที่ 26 ธันวาคมนั้นเพื่อหารือในภาวะที่เศรษฐกิจดีขึ้น กำลังซื้อดีขึ้นและรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน โดยจะเชื่อมโยงการพัฒนาภาคเหนือทั้งหมด
รองนายกรัฐมนตรีและคณะได้ไปเยี่ยมชมศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ซึ่งปัจจุบันแล้วเสร็จพร้อมใช้แล้ว โดยจะไปอยู่ภายใต้กำกับดูแลของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) ร่วมกับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ศูนย์ประชุมแห่งนี้จะจัดการประชุม World Water Forum หรือประชุมน้ำโลก ในปีหน้า มีผู้ประชุมจากทั่วโลกประมาณพันคน และอีก 1 ปีข้างหน้าจะมีการจัดประชุมอาเซียนที่ศูนย์ประชุมแห่งนี้เช่นกัน ซึ่งจะมีผู้นำจากทั่วโลกเดินทางมาเชียงใหม่ จึงจะมีการสร้างสาธารณูปโภครองรับ ทั้งถนน การปรับปรุงสนามบิน การประดับตกแต่งสถานที่และรถไฟฟ้ารางเดี่ยว หรือ Monorail เชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติ
นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรียังได้ไปตรวจสอบศูนย์กระจายสินค้าเกษตรภาคเหนือที่ใช้ทุนก่อสร้างกว่า 300 ล้านบาท ปัจจุบันยังใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่ เพื่อหาแนวทางแก้ไข อีกทั้งไปเยี่ยมชมด้านหน้าทันทสถานหญิงเชียงใหม่ ที่จะได้คืนพื้นที่ดังกล่าวและย้ายผู้ต้องขังหญิงไปยังเรือนจำกลางเชียงใหม่และย้ายผู้ต้องขังชายไปทันทสถานแห่งใหม่ที่อำเภอแม่แตง เพื่อนำข้อมูลไปสู่การเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อเตรียมการพัฒนาต่อไป
 
15 ธันวาคม 2555 , 13:52 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่