สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดโครงการพัฒนาประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

  
     สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดโครงการพัฒนาประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน เพื่อเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้เรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เน้นกลุ่มเป้าหมายเยาวชนทั่วประเทศ
นายนุกูล สัญฐิติเสรี รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดโครงการพัฒนาประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2556 เพื่อเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในระบบรัฐสภาและเข้าใจช่องทางการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองได้อย่างเหมาะสม สร้างจิตสำนึกให้เยาวชนรุ่นใหม่มีวิสัยทัศน์ วิถีความคิด วิถีชีวิตคุณธรรม จิตสำนึกและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป้าหมาย คือ เยาวชนชาย – หญิง อายุระหว่าง 15 – 20 ปี ทุกจังหวัดทั่วประเทศ กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพ ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า กำหนดจัด 2 รุ่นพร้อมกัน รุ่นละ 160 คน ระหว่างวันที่ 20 – 29 มีนาคม 2556 ณ สถาบันวิชาการทีโอที เลขที่ 174 ซอยงามวงศ์วาน 17 ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยเชิญชวนสถานศึกษาคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นิสิต นักศึกษา รุ่นละ 1 – 2 คน และส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่สำนักงานจังหวัดในพื้นที่เพื่อให้ คณะกรรมการคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการฯ ผู้แทนจากหน่วยราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดเป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้พิจารณา สามารถส่งใบสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 18 มกราคม 2556 ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หรือที่ เว็บไซต์ www.parliament.go.th และ www.d-youth.com
 
16 ธันวาคม 2555 , 14:19 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่