จังหวัดเชียงใหม่จัดงานส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีศาสนธรรม 5 ศาสนา

  
     จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีศาสนธรรม 5 ศาสนา ณ วัดสำคัญ ทั่วจังหวัดเชียงใหม่
นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ศาสนาพุทธ คริสต์ มุสลิม พราหมณ์ ฮินดู ซิกข์ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน เตรียมจัดโครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีศาสนธรรม 5 ศาสนา เพื่อให้ศาสนิกชนทุกศาสนาได้ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ อธิษฐาน ขอพรพร้อมกันทั่วประเทศ และเพื่อเฉลิมฉลองปีใหม่ด้วยมิติด้านศาสนา อันเป็นมงคลให้กับชีวิตตามหลักศาสนาที่นับถือของแต่ละศาสนาอย่างประหยัดและเรียบง่าย ด้วยการน้อมนำแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง เกิดความสงบร่มเย็น ความเจริญของชีวิตและความมั่นคงร่มเย็นเป็นสุขทั้งต่อตนเอง ต่อสังคม และประเทศชาติ เป็นการเริ่มต้นชีวิตที่ดีงาม เป็นต้นแบบของการจัดกิจกรรมประเพณีที่ปลอดอบายมุข ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนาเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน กำหนดจัดขึ้นในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2556 ณ วัดศรีโสดาพระอารามหลวง วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร และวัดเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ และศาสนสถานใกล้บ้านของศาสนาคริสต์ มุสลิม พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์ ในจังหวัดเชียงใหม่
 
16 ธันวาคม 2555 , 14:27 น. , อ่าน 1182  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่