จังหวัดเชียงใหม่วางมาตรการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรช่วงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกราชพฤกษ์ 2549 ล่าสุดกำหนดมาตรการทำงาน 8 ด้าน

  
     นายกองเอกวิลาส รุจิวัฒนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้การสนับสนุนการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่างแผนการทำงาน โดยแบ่งหน้าที่ เป็น 3 ฝ่ายหลัก คือฝ่ายอำนวยการมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน มีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เป็นประธาน และฝ่ายข้อมูลนายกองเอกวิลาส รุจิวัฒนพงษีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน และได้มีการประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการทำงานเป็นระยะ สำหรับแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงงานมหกรรมพืชสวนโลก ราชพฤกษ์ 2549 มีทั้งหมด 8 มาตรการ คือ ด้านการบังคับใช้กฎหมาย,ด้านระบบข้อมูล,ด้านคน ,ด้านรถ,ด้านถนน,ด้านการบำบัดรักษา, ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านการติดตามและประเมินผล โดยจะสรุปประเมินผลกันทุกสัปดาห์เพื่อแก้ไขปรับปรุงกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
 
12 กันยายน 2549 , 15:57 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ -นันทิยา สวท. เชียงใหม่