ผลการตัดทำลายไร่ฝิ่น ห้วงปี 2554-2555 กองทัพภาคที่ 3 สามารถตัดทำลายได้เกือบร้อยละร้อย ในโครงการกำจัดพืชเสพติด

  
     ผลการตัดทำลายไร่ฝิ่น ห้วงปี 2554-2555 กองทัพภาคที่ 3 สามารถตัดทำลายได้เกือบร้อยละร้อย ในโครงการกำจัดพืชเสพติด ยังพบพื้นที่ปลูกฝิ่นเปิดใหม่ ในเขตติดต่ออำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
พลโทปรีชา จันทร์โอชา แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการ กองบัญชาการเฉพาะกิจ ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า กองทัพภาคที่ 3 ได้ดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ ในโครงการกำจัดพืชเสพติด เพื่อแก้ปัญหาการลักลอบปลูกฝิ่นในพื้นที่ภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง แบ่งหน่วยกองทัพภาคที่ 3 ระดับพื้นที่ทั้ง 4 หน่วย ดำเนินการ จำนวน 76 เป้าหมาย โดยในแต่ละปี สามารถเข้าควบคุมและตัดทำลายไร่ฝิ่นได้มากกว่าร้อยละ 90 มีการจัดกำลังพลเข้าพื้นที่ดำเนินการตัดทำลายตามเป้าหมายที่กำหนด พร้อมลาดตระเวนป้องปรามการปลูกฝิ่นของราษฎรและสำรวจพื้นที่การปลูกฝิ่น ปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจกับราษฎร และช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่กรณีได้รับผลกระทบหลังการตัดทำลาย ปัญหาที่พบของการตัดทำลายไร่ฝิ่นภาคเหนือ คือ สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย แปลงฝิ่นส่วนมากปลูกในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงยาก จำนวนแปลงที่เพิ่มขึ้น ลักษณะเป็นแปลงที่เล็กลงและกระจายตัว โดยปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้พื้นที่ภาคเหนือยังคงมีการลักลอบปลูกฝิ่นอย่างต่อเนื่อง คือ ราคาฝิ่นที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ยังได้พบพื้นที่เปิดใหม่ ได้แก่ พื้นที่แปเปอร์ ท่าสองยางปิตุคี เขตติดต่อ อำเภออมก๋อย อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก มีการเปิดพื้นที่ใหม่เป็นจำนวนมากและย้ายเข้าไปปลูกในพื้นที่ลึกมากขึ้น สำหรับผลการสำรวจพื้นที่และตัดทำลายไร่ฝิ่น ห้วงปี 2554 – 2555 พบพื้นที่ปลูก กว่า 1,200 ไร่ ตัดทำลายได้กว่าร้อยละ 98
 
17 ธันวาคม 2555 , 10:58 น. , อ่าน 1217  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่