กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดสัมมนาทางวิชาการ การวางแผนและจัดทำผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 8 จังหวัด

  
     กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดทำผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดภาคเหนือทั้ง 8 จังหวัด แล้วเสร็จแล้ว เพื่อให้ทุกภาคส่วนนำไปเป็นกรอบในการปฏิบัติ ย้ำ ผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมประกาศใช้เร็วๆ นี้
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย จัดสัมมนาวิชาการ การวางแผนและจัดทำผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า ผังอนุภาคที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จนั้น ถือเป็นการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอีกประการหนึ่ง เพราะในอนาคต กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จะต้องดำเนินการด้านการขนส่ง Logistics กับประเทศเพื่อนบ้าน กับกลุ่มอนุภาคลุ่มน้ำโขง เป็นศูนย์กลางด้านการเกษตรและการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ส่วนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จะเป็นประตูในการเชื่อมโยงประชาคมอาเซียนในมิติด้านเศรษฐกิจ อนาคต การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง รถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพมหานคร-เชียงใหม่ กำลังจะเกิดขึ้น ผังอนุภาคจึงเป็นส่วนสำคัญ ในการวางผังเตรียมพื้นที่ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
นายโอฬาร ศักยโรจน์กุล ผู้อำนวยการสำนักผังประเทศและผังภาค กล่าวว่า ในส่วนของผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว คงเหลือขั้นตอนการพิจารณาให้รอบด้าน เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดใหญ่มีหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกบังคับใช้ไปแล้ว และคาดว่าผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ จะมีการประกาศใช้เร็วๆ นี้
ทั้งนี้ การสัมมนาดังกล่าว เป็นการวางผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของทั้ง 8 จังหวัดภาคเหนือ จะสามารถนำไปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาและแผนงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมได้
 
17 ธันวาคม 2555 , 12:18 น. , อ่าน 1219  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่