โครงการลดก๊าซเรือนกระจกในป่าเอเชีย (LEAF) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายและกำหนดแนวทางการดำเนินงาน พื้นที่โครงการมนุษย์และชีวมณฑล แม่สา-คอกม้า

  
     โครงการลดก๊าซเรือนกระจกในป่าเอเชีย (LEAF) เดินหน้าสร้างเครือข่ายความร่วมมือและกำหนดแนวทางการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โครงการมนุษย์และชีวมณฑล แม่สา-คอกม้า หวังลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สาเหตุภาวะโลกร้อน
คณะกรรมการโครงการลดก๊าซเรือนกระจกในป่าเอเชีย (Lowing Emiinssions in Asia’s Forest:LEAF) ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือและกำหนดแนวทางการดำเนินงานของโครงการ LEAF เพื่อร่วมจัดการพื้นที่โครงการมนุษย์และชีวมณฑล แม่สา-คอกม้า ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว ภายใต้แนวคิด การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินสมดุลธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหา โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ผลการรายงานของโครงการพัฒนาสหประชาชาติ หรือ UNDP ระบุว่า 15 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีอัตราเร่งปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากเป็นอันดับที่ 2 ของโลก ในอัตราร้อยละ 180 และในปี 2547 คนไทยปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากถึง 4 ล้าน 2 แสนตันต่อคนต่อปี ส่วนใหญ่มาจากภาคพลังงาน ภาคเกษตร และการบุกรุกทำลายป่า โดยพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า มีพื้นที่ 427 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ต้นน้ำสำคัญ ที่ผลิตน้ำหล่อเลี้ยง 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง แม่ริม หางดงและสะเมิง ถูกเลือกให้เป็นพื้นที่นำร่องของประเทศไทยอีกพื้นที่หนึ่ง ซึ่งการดำเนินงานโครงการ LEAF จะมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 ปี เพื่อร่วมรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เพื่ออนาคตของลูกหลานร่วมกัน
โครงการ LEAF ได้ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ 6 ประเทศ ได้แก่ ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซียและปาปัวนิวกินี และประเทศไทย ภายใต้งบประมาณ 20 ล้านบาท ในส่วนของประเทศไทย ครอบคลุมเป้าหมาย 4 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่โครงการมนุษย์และชีวมณฑลสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่โครงการมนุษย์และชีวมณฑลป่าไม้สักห้วยทาก จังหวัดลำปาง พื้นที่โครงการมนุษย์และชีวมณฑลระนอง จังหวัดระนอง และพื้นที่โครงการมนุษย์และชีวมณฑล แม่สา-คอกม้า จังหวัดเชียงใหม่
 
18 ธันวาคม 2555 , 15:23 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่