นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาตร์บูรณาการภาคสมทบจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ศึกษาดูงานสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

  
    นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาตร์บูรณาการภาคสมทบจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ศึกษาดูงานสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 โดยเน้นการเป็นนักจัดรายการวิทยุที่ดี
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้นำนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการภาคสมทบ จำนวน 14 คน มาศึกษาดูงานด้านการผลิตรายการและข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ รวมทั้งการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้และประสบการณ์ โดยเข้าชมการออกอากาศสดรายการ มองเมืองเหนือ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปที่ห้องประชุมสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งดูการปฏิบัติงานและเครื่องมืออุปกรณ์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ต่อจากนั้นคณะได้ใช้เวลา 2 ชั่วโมง ในการรับฟังการบรรยายหัวข้อ เทคนิคการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและการเป็นนักจัดรายการวิทยุที่ดี รวมทั้งซักถามปัญหาข้อข้องใจ จากวิทยากรของ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
สำหรับนักศึกษาจำนวน 14 คนที่มาดูงานครั้งนี้ กำลังศึกษาในวิชา นศ 331 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ซึ่งเป็นหนึ่งในวิชาที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการภาคสมทบ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
13 กันยายน 2549 , 13:44 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่