ตัวแทนศาสนาต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประกาศเจตนารมณ์ สนับสนุนการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ วิถีธรรม 4 ศาสนา

  
     ตัวแทนศาสนาต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประกาศเจตนารมณ์เพื่อให้ศาสนสถานทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ปลอดอบายมุข สนับสนุนการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ วิถีธรรม 4 ศาสนา
ตัวแทนศาสนาต่าง ๆ ทั้งพุทธ คริสต์ อิสลาม ซิกข์ รวมตัวกันประกาศเจตนารมณ์เครือข่ายองค์กรศาสนาในจังหวัดเชียงใหม่ ต่อประชาชน องค์กรภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เพื่อดำเนินงานด้านการจัดการอบายมุข สุรา ยาเสพติด สถานบันเทิง การพนัน และการศึกษาศาสนาในจังหวัดเชียงใหม่ อันจะนำไปสู่ความสงบร่มเย็น ความเข้มแข็ง มีความยั่งยืนและสามารถจัดการตนเองได้ โดยได้ร่วมกันประกาศให้ศาสนสถานทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่เป็นเขตปลอดสุรา ยาเสพติด การพนันและอบายมุขทั้งปวง โดยจะขยายเขตประกาศให้ครอบคลุมไปยังชุมชนต่าง ๆ อันเป็นที่ตั้งของศาสนาได้แก่ โบสถ์ วัดและมัสยิดในจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป อันจะเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต อันประกอบไปด้วย การสนับสนุนความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว การส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านสติปัญญาและจิตวิญญาณแก่ประชาชนชาวเชียงใหม่ และสนับสนุนการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ วิถีธรรม 4 ศาสนา
ทั้งนี้เครือข่ายองค์กรศาสนาในจังหวัดเชียงใหม่ ตระหนักถึงความมั่นคงทางสังคมและจิตวิญญาณในการดำรงชีวิตของชาวเชียงใหม่ซึ่งเคยอยู่บนรากฐานของสถาบันศาสนาซึ่งเป็นศูนย์กลางของชุมชน ซึ่งถูกเปลี่ยนแปลงด้วยกระแสโลกาภิวัฒน์ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรมและการเมือง อันนำไปสู่การกัดกร่อนรากฐานชีวิตและจิตวิญญาณของชาวเชียงใหม่ แหล่งอบายมุขเข้าใกล้ ศาสนสถาน ศาสนิกชนห่างไกลศาสนา ปัญญาชนมากมายแต่คนดีมีคุณธรรมกลับน้อยลง
 
31 ธันวาคม 2555 , 13:04 น. , อ่าน 1225  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่