คณะทำงานด้านสาธารณสุขงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 ระดม 8 โรงพยาบาลเอกชน ให้บริการด้านพยาบาลตลอดระยะเวลาการจัดงาน

  
     นายแพทย์ ด.ร สุรสิงห์ วิศรุตรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนประธานคณะทำงานด้านสาธารณสุข และคณะแถลงข่าวการเตรียมการทำงานของคณะทำงานด้านสาธารณสุข งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 โดยได้แบ่งการทำงานเป็นสองด้านคือ ด้านการปฐมพยาบาล และด้านสุขาภิบาล โดยได้ระดมโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ 8 แห่งร่วมทำงาน ส่งทีมมาตรวจประจำ แบ่งพื้นที่ดูแลภายในงานเป็น 3 จุด บริเวณศูนย์บริการผู้เข้าชมงาน บริเวณหอคำหลวง และบริเวณอาคารเรียนรู้ ตลอดระยะเวลาการจัดงานจะให้บริการปฐมพยาบาลแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ได้รับอุบัติเหตุทุกประเภท โดยจะมีการส่งต่อไปตามโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยมีสิทธิ ขณะเดียวกันจะดูแลสุขาภิบาลอาหารในบริเวณงานจะต้องได้รับมาตรฐาน Clean Food Good Taste โดยจะจัดอบรมร้านค้าต่าง ๆ ก่อนการจัดงานตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป รวมทั้งที่พัก สถานบันเทิง ภายนอกบริเวณงานและในเมืองเชียงใหม่ด้วย ตลอดระยะเวลาการจัดงานจะมีรถฉุกเฉินพร้อมเครื่องมือครบครันให้บริการในบริเวณงาน และจะมีรถเล็กวิ่งให้บริการส่งต่อผู้ป่วย มีโรงพยาบาลเซ็นทรัลเมมโมเรียลเป็นโรงพยาบาลหลัก ในส่วนของนักท่องเที่ยวต่างประเทศนั้นเบื้องต้นจะยังไม่มีมาตรการคัดกรองตรวจสอบ แต่หากมีข่าวเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคจากประเทศต้นทางก็จะตรวจตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก
 
13 กันยายน 2549 , 15:28 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่