สรุปผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 ของจังหวัดเชียงใหม่

  
     สรุปผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 ของจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เสียชีวิตแล้ว 11 ราย สาเหตุหลักยังเกิดจากการเมาสุรา
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 ของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 27 - 31 ธันวาคม 2555 จังหวัดเชียงใหม่ เกิดอุบัติเหตุแล้วทั้งสิ้น 104 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ จำนวน 105 คน มีผู้เสียชีวิต จำนวน 11 ราย เป็นชาย 10 ราย หญิง 1 ราย เฉพาะวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 15 ครั้ง อำเภอที่มีอุบัติเหตุสูงสุด คือ อำเภอเมือง รองลงมา คือ อำเภอสารภี มีผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นชาย มีผู้บาดเจ็บ 14 คน สาเหตุหลักเกิดจากการเมาสุรา ร้อยละ 46.67 รองลงมา คือ ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 20 และหลับใน ร้อยละ 13.33 จักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ร้อยละ 93.33 ลักษณะถนนทางตรง เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ร้อยละ 53.33 เกิดในถนนองค์การบริหารส่วนตำบลและหมู่บ้าน มากที่สุด ร้อยละ 60 ช่วงเวลา 16.01-20.00 น. เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ร้อยละ 26.67 โดยมาตรการ 3ม 2ข 1ร พบการไม่สวมหมวกนิรภัย สูงสุด ถึง 517 คัน คิดเป็นร้อยละ 37.74
สำหรับ สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 ของจังหวัดเชียงใหม่ ในห้วงวันที่ 27 -31 ธันวาคม 2555 รวม 5 วัน เทียบกับปีก่อน จำนวนอุบัติเหตุ เพิ่มขึ้น 35 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ เพิ่มขึ้น 31 คน และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย
 
1 มกราคม 2556 , 11:49 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่