รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายจัดระเบียบสังคม ประจำเดือนธันวาคม 2555

  
     ผลการจัดระเบียบสังคม ประจำเดือนธันวาคม 2555 ของจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง พบผู้กระทำผิดการให้บริการวิดีทัศน์คาราโอเกะ 4 แห่ง และกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยสุราอีก 22 แห่ง
คณะกรรมการ ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายจัดระเบียบสังคม ประจำเดือนธันวาคม 2555 ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จากการดำเนินการ พบสถานประกอบการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติสุราฯ จำหน่ายสุราโดยไม่มีใบอนุญาต จำนวน 48 แห่ง จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ จำนวน 2 แห่ง ตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต จำนวน 1 แห่ง ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติไม่สมควร จำนวน 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 52 แห่ง ในส่วนอำเภอเมือง ได้ดำเนินการตรวจสถานบริการร้านจำหน่ายอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่น จำนวน 28 แห่ง พบการกระทำผิด ให้บริการวีดิทัศน์ประเภทคาราโอเกะ โดยไม่ได้รับอนุญาต จำนวน 4 แห่ง และได้ดำเนินคดีที่สถานีตำรวจภูธรแม่ปิง โดยผู้ต้องหายินยอมให้ทำการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ ตรวจร้านจำหน่ายสุรา อาหาร ที่เป็นสถานที่เป้าหมายเน้นหนัก จำนวน 27 แห่ง พบการกระทำผิดดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายว่าด้วยสุรา 22 แห่ง ซึ่งการดำเนินการจัดระเบียบสังคมดังกล่าว มีเป้าหมาย เพื่อลด หรือ ควบคุมพื้นที่เสี่ยง และเพิ่ม หรือขยายกิจกรรมทางบวกให้มากขึ้น
 
4 มกราคม 2556 , 12:24 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่