สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รายงานผลการดำเนินงานบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยยาเสพติด สิ้นสุด ธันวาคม 2555

  
     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รายงานผลการดำเนินงานบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยยาเสพติด สิ้นสุด ธันวาคม 2555 มีผู้เข้ารับการบำบัดทั้งสิ้นกว่า 1,500 คน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะคณะกรรมการ ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ รายงานผลการดำเนินงานบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยยาเสพติด ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2555 ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้ารับการบำบัด จำนวน 1,580 คน สมัครใจ 616 คน บังคับ 895 คน และต้องโทษ 69 คน เป็นเพศชาย จำนวน 1,410 คน คิดเป็นร้อยละ 89.24 ช่วงกลุ่มอายุที่ใช้ยาเสพติดมากที่สุด คือ ช่วงอายุ 18-24 ปี จำนวน 442 คน คิดเป็นร้อยละ 27.97 รองลงมา คือ ช่วงอายุ 25-29 ปี จำนวน 297 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 และช่วงอายุ 30-34 ปี จำนวน 286 คน คิดเป็นร้อยละ 18.1 ประเภทสารเสพติดที่ใช้มากที่สุด คือ ยาบ้า จำนวน 1,234 คน คิดเป็นร้อยละ 78.1 รองลงมา คือ ฝิ่น จำนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 9.49 และเฮโรอิน จำนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 5.82 ซึ่งจำนวนผู้ที่เข้ารับการบำบัดทั้งหมดกว่า 1,500 คน ยังอยู่ระหว่างการบำบัด จำนวน 1,340 คน บำบัดครบตามเกณฑ์ จำนวน 215 คน และได้รับการติดตาม จำนวน 152 คน
 
4 มกราคม 2556 , 12:30 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่