สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมจุดไฟให้คนทำงาน

  
    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมจุดไฟให้คนทำงาน เพื่อสร้างจิตสำนึกรักองค์กร ทำงานเป็นทีม มุ่งมั่นทำงานเพื่อสังคม ประเทศชาติและประชาชน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Enlighten Staff จุดไฟในใจคน...สวท.เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อรองรับกิจกรรมการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ด้านผู้ปฎิบัติงาน โดย สวท.เชียงใหม่ได้เลือกกิจกรรม Happy Day ให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคนในสถานี เพื่อเป็นการปลุกกระแสความรัก ความสามัคคี จุดไฟการทำงาน กระตุ้นจิตสำนึกรักองค์กร และการทำงานเป็นทีม โดยเชิญ ดร.อัครวิช อินทร์วงศ์ นักจิตวิทยาบริหารเป็นวิทยากรให้ความรู้ เนื้อหาโดยสรุปคือการปรับเปลี่ยนตนเองสู่การเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ ซึ่งจะต้องเริ่มต้นที่ตัวเอง ไม่มีอัปราชัย 5 คือ หนี้สินรุงรัง นายชั่ว เมียชัง โรคร้ายติดตัว และการพนัน ที่ทำงานจะต้องเหมาะแก่การทำงาน คนสำราญงานสำเร็จ ควรมีการตั้งวิสัยทัศน์ประจำปีเพื่อเป็นเป้าให้ทำงานสู่เป้าหมาย เพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากรเพื่อให้เท่าทันเทคโนโลยี ทีมเวอร์คดี ทำงานปรับตัวภายใต้สังคม เทคโนโลยี การเงิน ภาวะการเมือง สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง โดยต้องมีเอกลักษณ์ของตัวเองและยอมรับในตัวตนของคนอื่นเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อันจะนำไปสู่ความสำเร็จ ความมีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยคนในองค์กรเดียวกันต้องหายใจจังหวะเดียวกัน
ในช่วงค่ำนางจิรพร ทองบ่อ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ นำบุคลากรร่วมจัดงานต้อนรับปีใหม่ 2556 ในงาน Colorful Party หลังจากที่ตลอดปี 2555 ที่ผ่านมา บุคลากรในสังกัดต่างทุ่มเทพร้อมใจทำงานอย่างหนัก ทั้งนี้มีกิจกรรมใหญ่หลายงานในรอบปีที่ผ่านมา เช่น การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ งานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ และอื่น ๆ ที่ทุกคนในองค์กรต่างมุ่งมั่นทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชน
 
5 มกราคม 2556 , 13:06 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่