ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เชิญร่วมโครงการกุศลศรัทธาถนอมดวงตากับสภากาชาดไทย

  
     ศูนย์ดวงตาสภากาชาด เชิญชวนร่วมบริจาคแว่นกันแดดเหลือใช้เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตาและผู้ด้อยโอกาสไทย โครงการกุศลศรัทธาถนอมดวงตากับสภากาชาดไทย
นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานบริการ การจัดหาและบริการดวงตาเพื่อผู้ป่วยกระจกตาพิการทั่วประเทศ ได้ดำเนินโครงการกุศลศรัทธาถนอมดวงตากับสภากาชาดไทย ระหว่างเดือนธันวาคม 2555 – ธันวาคม 2556 เพื่อรณรงค์เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคแว่นกันแดดให้กับสภากาชาดไทย และเผยแพร่ข้อมูลความรู้ในเรื่องของการบริจาคดวงตา การถนอมดวงตาแก่ประชาชน เพื่อเป็นสื่อกลางในการนำแว่นกันแดดส่งมอบให้กับผู้ด้อยโอกาสและมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายต่อดวงตา และเพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สนใจและมีจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคม โดยเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา เข้าร่วมโครงการกุศลศรัทธาถนอมดวงตากับสภากาชาดไทย โดยร่วมรณรงค์รับบริจาคแว่นตากันแดด ณ หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือได้รับอุบัติเหตุทางตาจากการประกอบอาชีพ เช่น การเกษตรกร คนงานในภาคอุตสาหกรรม ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคของดวงตา และประชาชนทั่วไป
ผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือส่งแว่นตากันแดดที่ต้องการบริจาคได้ทางไปรษณีย์และหน่วยงานที่ต้องการร่วมโครงการสามารถโทรศัพท์ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺโน) ชั้น 7 ถนน อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เบอร์โทรศัพท์ 0 2251 4200 หรือ 0 2256 1039-40 และ www.eyebankthai.com
 
7 มกราคม 2556 , 10:37 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่