โครงการอบรมธรรมเนียมปฏิบัติในงานชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สำหรับข้าราชการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

  
     จังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดจัดโครงการอบรมธรรมเนียมปฏิบัติในงานชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับข้าราชการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ณ. โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 300 คน เข้าร่วมการอบรม นายบพิตร วิทยาโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าการอบรมดังกล่าวเพื่อ ทบทวนธรรมเนียมปฏิบัติเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และพัฒนาข้าราชการในเรื่องธรรมเนียมปฏิบัติ มารยาท วัฒนธรรม สนองการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี นำไปพัฒนาตนเอง ขยายผลให้เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาใช้เป็นหลักปฏิบัติเกี่ยวกับงานชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานซึ่งจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติราชการ อีกทั้งยังเป็นคู่มือที่มีประโยชน์ทั้งเด็กและผู้ใหญ่และยังเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี สำหรับการอบรมดังกล่าวมีการสอนเรื่องธรรมเนียมปฏิบัติในการเข้าร่วมพระราชพิธีสำคัญ การแต่งกายของข้าราชการ บุคลิกภาพ และมารยาทในสังคมด้วย
 
14 กันยายน 2549 , 08:33 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ –นันทิยา สวท.เชียงใหม่