มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่อนุญาตให้เครือข่ายปฏิรูปการเมืองภาคเหนือใช้สถานที่จัดเวทีปราศรัยใหญ่

  
    ที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีมติไม่อนุญาตให้เครือข่ายปฏิรูปการเมืองภาคเหนือใช้สถานที่จัดเวทีปราศรัยใหญ่เพราะไม่มั่นใจระบบรักษาความปลอดภัย เกรงว่าจะเกิดความขัดแย้งและนำไปสู่ความเสียหายที่ไม่อาจคาดได้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาคม ตันตระกูล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการมวลชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แจ้งว่า ตามที่เครือข่ายปฏิรูปการเมืองภาคเหนือ ร่วมกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ได้ทำหนังสือขอใช้หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเวทีประชาธิปไตยและปราศรัยใหญ่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นั้น
จากการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สรุปว่า ทางมหาวิทยาลัยมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัย ที่อาจเกิดจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือจากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ทั้งการกระทำที่เปิดเผยหรือไม่ก็ตาม อันจะนำไปสู่ความเสียหายที่ไม่สามารถเยียวยา จึงไม่สามารถอนุญาตให้เครือข่ายใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยจัดเวทีดังกล่าวได้
ทั้งนี้ได้มีการพิจารณาเห็นว่า การปราศรัยของเครือข่ายในหลายพื้นที่มีเหตุการณ์ที่นำไปสู่ความรุนแรงระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุนและคัดค้านหลายครั้ง และก่อนหน้านี้ก็ได้เกิดความรุนแรงขึ้นในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาแล้ว เช่น การจับตัวนักศึกษาเป็นตัวประกันพร้อมทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัส รวมทั้งเมื่อครั้งการเปิดปราศรัยของพรรคประชาธิปัตย์เมื่อปลายเดือนมีนาคม 2549 ก็ได้เกิดการทำลายทรัพย์สินของทางราชการและมีผู้บาดเจ็บหลายราย
อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังคงตระหนักในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อสังคมและการเป็นสถาบันหลักด้านวิชาการที่มั่นคง และที่ผ่านมาก็ได้ส่งเสริมสนับสนุนสิทธิขั้นพื้นฐานในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน ตามมาตรา 39 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และได้อนุญาตให้มีการใช้พื้นที่แก่ทุกกลุ่ม ในการปราศรัย การจัดเวที รวมทั้งให้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองแก่นักศึกษา คณาจารย์และประชาชนทั่วไปมาโดยตลอด และทางมหาวิทยาลัยก็ยังได้มอบหมายให้คณะวิชาที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยที่เหมาะสมในโอกาสอันควร เพื่อให้สังคมเกิดการเรียนรู้ในการยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างสันติและมีขันติธรรมตามครรลองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และเพื่อสนองต่อพระราชดำรัสที่พระราชทานให้คนไทยรู้รักสามัคคีเป็นที่ตั้งต่อไป
 
14 กันยายน 2549 , 17:00 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่