ประชุมวิชาการความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ด้านศักยภาพในการส่งเสริมการค้าและการลงทุน

  
    สกว.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดการประชุมวิชาการความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ด้านศักยภาพในการส่งเสริมการค้าและการลงทุน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ และศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการเรื่อง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ศักยภาพในการส่งเสริมการค้าและการลงทุน ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2549 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ เพื่อให้มีการนำเสนอบทความทางวิชาการด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา อันจะนำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอนุภูมิภาคนี้
สำหรับการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 6 ประเทศ ซึ่งประกอบด้วยกัมพูชา ไทย ลาว เวียดนาม พม่า และจีนโดยมณฑลยูนาน เป็นโครงการภายใต้แผนพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (พ.ล.ข.) ซึ่งจัดทำโดยธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) ตั้งแต่ปี 2535 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขยายตัวทางการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม การเกษตร การบริการ เพื่อก่อให้เกิดการจ้างงานและยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชนให้ดีขึ้น ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางเทคโนโลยีและการศึกษาระหว่างกัน ให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งเสริมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถและโอกาสการแข่งขันในเวทีการค้าโลก
ทั้งนี้การดำเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ระยะคือ ระยะแรกเป็นการกำหนดขอบเขตโครงการแต่ละสาขาความร่วมมือที่มีโอกาสในการพัฒนา 9 สาขา ประกอบด้วย การอำนวยความสะดวกทางการค้า การคมนาคมขนส่ง การลงทุน การสื่อสารคมนาคม พลังงาน การท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการเกษตร
ระยะที่ 2 เป็นการกำหนดแผนการดำเนินงานและจัดลำดับความสำคัญของโครงการความร่วมมือ และระยะที่ 3 เป็นการจัดทำวิสัยทัศน์การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค การแปรแผนไปสู่การปฏิบัติและการดำเนินการตามโครงการที่ได้จัดลำดับความสำคัญไว้ ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินงานต่อเนื่องไปจนถึงปี พ.ศ.2563
 
17 กันยายน 2549 , 12:57 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่