ประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เรื่องศักยภาพในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    การประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เรื่องศักยภาพในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่จังหวัดเชียงใหม่ มีการนำเสนองานวิจัยเกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ โดยระยะนี้จะเน้นให้ความสำคัญด้านโลจิสติกส์
ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว.เป็นประธานเปิดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เรื่องศักยภาพในการส่งเสริมการค้าและการลงทุน ที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แผนพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงของธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือ เอดีบี มีตัวแทนประเทศสมาชิกทั้ง 6 ประเทศคือกัมพูชา ลาว เวียดนาม พม่า จีนและไทยเจ้าภาพเข้าร่วมประชุม
ผู้อำนวยการกองทุนสนับสนุนการวิจัยกล่าวว่า สิ่งที่จะเน้นในการประชุมครั้งนี้คือเรื่องเกี่ยวกับโลจิสติกส์ เพราะเป็นการไหลของสินค้าและบริการรวมทั้งนักท่องเที่ยว ที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับหลายเรื่อง ที่แต่ละประเทศจะต้องปรับปรุงให้สอดรับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น
สำหรับสาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้จะมีการนำเสนองานวิจัยเกี่ยวกับประเทศจีน 3 เรื่อง งานวิจัยเกี่ยวกับประเทศเวียดนาม 3 เรื่อง และงานวิจัยเกี่ยวกับประเทศพม่า 4 เรื่อง นอกจากนั้นในวันต่อไปจะมีการนำเสนองานวิจัยเกี่ยวกับการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับจีนตอนใต้ รวมทั้งการศึกษาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างไทยกับลาวและไทยกับกัมพูชา ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ทำโดยเจ้าของพื้นที่จริง ๆ ต่อยอดจากงานวิจัยเดิมซึ่ง เอดีบี ได้เคยทำไว้ในเบื้องต้นแล้ว
 
18 กันยายน 2549 , 14:16 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่