ปลัดกระทรวงศึกษาธิการติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน และ การคิดอย่างเป็นระบบ ที่โรงเรียนปรินส์รอแยลวิทยาลัย

  
    ปลัดกระทรวงศึกษาธิการระบุว่า การจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน และ การคิดอย่างเป็นระบบ ที่โรงเรียนปรินส์รอแยลวิทยาลัยได้ผลเป็นที่น่าพอใจ พร้อมเตรียมขยายผลออกไปสู่โรงเรียนอื่นทั่วประเทศ
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจติดตามโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน Brain based Learning : BBL ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น และการคิดอย่างเป็นระบบ หรือ Critical Thinking Skills ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่โรงเรียนปรินส์รอแยลวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนนำร่องตามโครงการดังกล่าว
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า จากการติดตามการทดลองสองโครงการ ของโรงเรียนปรินส์รอแยลวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ พบว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งจะนำไปเป็นต้นแบบใช้กับโรงเรียนอื่นทั่วประเทศ
สำหรับโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนเอกชนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งนับเป็นโรงเรียนชั้นนำที่มีชื่อเสียง 1 ใน 6 โรงเรียนของเมืองเชียงใหม่
 
18 กันยายน 2549 , 16:34 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่