สสว. และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แถลงข่าว โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs และพัฒนาความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน(4 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ)

  
     โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs และพัฒนาความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน(4 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ) มุ่งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs รวมกันเป็นเครือข่ายช่วยเหลือและดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ พัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างกัน
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs และพัฒนาความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน(4 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ) มีผู้บริหารทั้งภาครัฐ และเอกชน จาก 17 จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วม ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ นายวชิระ แก้วกอ ผู้อำนวยการสำนักประสานและบริหารโครงการ สสว. ประธานในพิธี กล่าวว่า วัตถุประสงค์ประสงค์ของโครงการ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs ของ 4 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ รวมกันเป็นเครือข่ายช่วยเหลือและดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ พัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนา SMEs ของ สสว. ในการประสานงานการส่งเสริมช่วยเหลือและพัฒนา SMEs ทั้งภาครัฐและเอกชน ขณะที่ นายธภัทร พงษ์ปวน รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ใน 4 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ SMEs มีความหลากหลายมาก เช่น ภาคเหนือตอนบน SMEs จะเป็นรูปแบบการท่องเที่ยว เกษตรแปรรูป และวัฒนธรรม ภาคเหนือตอนล่าง เป็น Logistics และการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยการท่องเที่ยวได้มีส่วนสำคัญในการเป็นกลไกร่วมพัฒนาและขับเคลื่อน SMEs ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งด้านความรู้ด้านการท่องเที่ยวและประชาคมอาเซียนที่จะหนุน SMEs ตามแผน 5 ปี ที่เตรียมรองรับไว้แล้ว
สำหรับกิจกรรมในโครงการประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่ การประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมคณะทำงาน สัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาเครือข่าย ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่และกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านการดำเนินธุรกิจและต่อยอดธุรกิจ
 
7 กุมภาพันธ์ 2556 , 15:55 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่